สปส.ตราด กำหนดพื้นที่จ่ายเช็ค 2,000 บ. 26 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด กำหนดพื้นที่จ่ายเช็คช่วยชาติ 2,000 บาท เริ่มวันที่ 26 มี.ค.นี้ แจ้งผู้มีสิทธิ์นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพถ่าย และเลขประจำตัว 13 หลักมาติดต่อรับเช็ค (23 มี.ค. 52) นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ให้ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน บุคลากรภาครัฐ และผู้ประกันตนที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท เป็นเงินคนละ 2,000 บาท โดยจ่ายเช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายภาคประชาชน โดยในส่วนของผู้ประกันตนที่จะได้รับเช็คช่วยชาติ ในงวดที่ 1 ในจังหวัดตราดมีจำนวน 10,250 คน ซึ่งจะจ่ายเช็คช่วยชาติในวันที่ 26-30 มีนาคมนี้ ส่วนงวดที่ 2 มีผู้ประกันตนได้รับจำนวน 502 คน จะจ่ายเช็คช่วยชาติในวันที่ 31 มาคมนี้ ส่วนในงวดที่ 3 กำลังตรวจสอบข้อมูล สำหรับรูปแบบการจ่ายเช็คหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดตราด ได้ทำการแบ่งพื้นที่ เพื่อจัดหน่วยเคลื่อนที่ตามอำเภอต่าง ๆ และถึงสถานประกอบการ โดยสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบอำเภอเมืองตราด อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด โดยตั้งจุดจ่ายเช็คฯ ที่ห้องโถงศาลากลางระหว่างวันที่ 26-29 มี.ค. ตั้งจุดจ่ายเช็คฯ ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราดวันที่ 28-30 มี.ค. 52 และตั้งจุดจ่ายเช็คฯ ที่วัดคลองพร้าว อ.เกาะช้าง วันที่ 28-29 มี.ค. 52 ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเขาสมิง โดยจัดหน่วยถึงสถานประกอบการในวันที่ 26-27 มี.ค.52 และตั้งจุดจ่ายเช็คฯ ที่ อบต.แสนตุ้ง ในวันที่ 28-29 มี.ค. 52 , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแหลมงอบ โดยจัดหน่วยให้บริการที่สถานประกอบการในวันที่ 26 มี.ค.52 และตั้งจุดให้บริการที่ว่ากอำเภอแหลมงอบ ในวันที่ 27 มี.ค. 52 , สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด รับผิดชอบอำเภอคลองใหญ่ โดยจ่ายเช็ค ณ สถานประกอบการวันที่ 26 มี.ค. 52 และตั้งจุดจ่ายเช็ค ณ ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่วันที่ 27 28 มี.ค. 52 และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด รับผิดชอบอำเภอบ่อไร่ โดยจ่ายเช็ค ณ สถานประกอบการในวันที่ 26 มี.ค. 52 และตั้งจุดจ่ายเช็ค ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ ในวันที่ 27 มี.ค. 52 ผู้มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติฯ รับเช็คได้ตามกำหนด โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีภาพถ่าย และเลขประจำตัว 13 หลักมาติดต่อรับ เช็คช่วยชาติ "ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก