สนง.ขนส่ง จ.ตราดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถช่วงพักเที่ยง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขนส่งจังหวัดตราด ให้บริการทำใบอนุญาตขับรถช่วงพักเที่ยง (23 มี.ค. 52) นายสมควร ลี่วัฒนายิ่งยง ขนส่งจังหวัดตราด เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จึงได้เปิดให้บริการทำใบอนุญาตขับรถช่วงพักเที่ยง ประกอบด้วย การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ, ต่อใบอนุญาตขับรถ และออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากชำรุด,สูญหาย และแก้ไขรายการ โดยประชาชนที่เข้ารับบริการควรเตรียมหลักฐานประกอบการรับบริการ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบรับรองแพทย์(ในกรณีใบอนุญาตชั่วคราวเปลี่ยนเป็นส่วนบุคคล 5 ปี และใบเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล(ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ,ชื่อสกุล) โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด จะให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยงของทุกวันทำการนอกเหนือจากช่วงให้บริการในเวลาปกติ