จ.ตาก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตาก จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา คณะสงฆ์จังหวัดตากร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และวัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาก ให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความรู้ความสามัคคี มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และมีคุณธรรมประจำใจ เพื่ออนาคตที่ดี และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป โดยกำหนดบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน จำนวน 82 รูป ระหว่างวันที่ 5-19 เม.ย.52 ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีพระครูพิทักษ์นาคดิษถ์ เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ครั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 9-19 ปี สามารถติดต่อสมัครได้ที่ วัดท่าช้าง หมู่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก โทร.0-5589-0117