รายงานพิเศษ ..โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานความพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงริเริ่มโครงการมากกว่า 3,000 โครงการ เพื่อให้ราษฎรหลุดพ้นจากความยากจนและเดือดร้อน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสะท้อนความเป็นอยู่ของราษฎรถ่ายทอดสู่สาธารณะ ติดตามได้จากรายงาน "พระมหากรุณาธิคุณ อันยาวนานมากกว่า 60 ปี นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ในลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามจากปวงชนชาวไทยและชาวโลกว่าเป็น "กษัตริย์นักพัฒนา ด้วยพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อช่วยเหนือพสกนิกร ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการ ได้สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร โดยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2537 ให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร บนเนื้อที่รวม 102,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง ต่อมาได้ขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมพื้นที่บ้านตาเปอะ และบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี รวมขอบเขตพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 184,000 ไร่ นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงต้องการให้พื้นที่ในโครงการฯ โดยเฉพาะในเขตกลุ่มปลูกสร้างป่าไม้ บ้านศรีถาวรพนา มีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ด้วยการปลูกจิตสำนึกทั้งกับราษฎรและเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนป่าไม้ร่วมกัน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสะท้อนความเป็นอยู่ของราษฎรถ่ายทอดสู่สาธารณะให้เป็นที่ประจักษ์ นางรัชฎา ภูละคร ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เดินทางมายังพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร ในเขตกลุ่มปลูกสร้างป่าไม่หมู่บ้านศรีถาวรพนา ว่า ภูมิใจที่เห็นชาวบ้านทุกคน มีความสุข ไม่ทำลายป่า และอยู่อย่างพอเพียงบนพื้นฐานอาชีพดั่งเดิม ขณะที่นายเสกสรร สิทธาคม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสลงพื้นที่มาในครั้งนี้ ประทับใจที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ อยากให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาป่าไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ บนพื้นฐานเดิมที่มีแต่ความขัดแย้ง หากแม้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ผลกระทบย่อมเกิดขึ้นกับราษฎรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จึงทำให้ความขัดแย้งที่มีผ่อนเบาและได้รับการแก้ไขในที่สุด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ราชสำนัก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด