จ.สระแก้ว อบรม นร.-นศ. เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการมีงานทำช่วงปิดเทอม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสระแก้ว จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการมีงานทำช่วงปิดเทอม นายสมชาย อัชฌากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน พ.ศ.2552 ตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปซึ่งมีฐานะขัดสน โดยจะไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน 74 แห่ง แยกเป็น 46 อบต. 9 เทศบาล 9 อำเภอ 10 หน่วยงาน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19 มี.ค.52 จนถึงวันที่ 24 เม.ย.52 รวม 23 วันทำการ ค่าตอบแทน คนละ 4,600 บาท โดยมีสำนักงานจัดงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2552 นางเจริญศรี โภคพลากรณ์ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้จากการทำงานช่วงปิดภาคเรียน ปี 2552 ทำให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานโดยตรง และมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด