จ.ราชบุรี พร้อมจ่ายเช็คผู้ประกันตน ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 26 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กำหนดจ่าย "เช็คช่วยชาติ ตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-8 เมษายน 2552 นางเพ็ชรา ถาวระ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการจ่าย "เช็คช่วยชาติ ว่า รัฐบาล ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ กลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม คนละ 2,000 บาท เพียงครั้งเดียว เพื่อสร้างขวัญกงใจและช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ประชาชนและบุคลากรของรัฐ ในส่วนของจังหวัดราชบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัด กำหนดเริ่มจ่าย " เช็คช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 8 เมษายน 2552 โดยนำเช็คไปมอบให้ผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป นำเช็คไปจ่าย ณ จุดนัดพบในเขตอำเภอที่ลูกจ้างทำงานอยู่ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1-99 ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี จ่ายเช็ค ณ ที่ตั้งของสำนังานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และอำเภอบ้านโป่ง ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง และผู้ประกันตน มาตรา 39 ให้มารับเช็ค ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่งตามวัน เวลาที่มีหนังสือแจ้ง สำหรับผู้ประกันตนในจังหวัดราชบุรีที่มีสิทธิรับ "เช็คช่วยชาติ มีจำนวนทั้งสิ้น 83,400 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด