ครุฯจุฬาฯนำร่องประเมินสอนออนไลน์

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากที่คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ มีแนวทางนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำการพัฒนาการศึกษาในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอนโดยอาศัยผลป้อนกลับจากผู้เรียนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คณาจารย์สามารถปรับกระบวนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปัจจุบันการจัดเก็บข้อมูลด้านคุณภาพการสอนของคณาจารย์ยังเป็นกระบวนการที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลา

ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวว่า คณะจึงเห็นว่าจะต้องนำระบบการประเมินออนไลน์มาทดลองนำร่อง เพื่อลดขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งระบบประเมินออนไลน์นี้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และใช้ผลเพื่อการปรับปรุงการสอนได้ในทันที ตนได้มอบให้รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษาไปจัดทำระบบทดลองนำร่องการดำเนินการประเมินการสอนออนไลน์กับนิสิต เพื่อศึกษาปัญหา และขอความร่วมมือคณาจารย์ของคณะแจ้งให้นิสิตในรายวิชาทำแบบประเมินการสอนออนไลน์ ถ้าผลประเมินเป็นไปด้วยดีจะนำมาใช้จริงในปี 2553

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด