มบส.รับตรง-เน้นติวเข้มปี1ก่อนแยกคณะ

รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยถึงนโยบายการรับตรงของ มบส.ปีการศึกษา 2552 ว่า ในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดม ศึกษาให้กับประชาชน ดังนั้น เด็กนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมบส.ผ่านการรับตรง และไม่ต้องสอบเข้าได้ ซึ่ง มบส.วางระบบการพัฒนาพื้นฐานของนิสิตชั้นปี 1 โดยนำนิสิตทั้งหมดมาเรียนติวเข้มในวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งก่อนที่จะเลือกสาขาวิชาเอกที่อยากเรียน โดยมีอาจารย์คอยแนะแนวอย่างใกล้ชิดว่า นิสิตแต่ละคนจะสามารถเรียนสาขาวิชาเอกที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ เช่น ถ้านิสิตมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ควรเลือกเรียนสาขาอื่นแทน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายเปิดรับนิสิตให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 จะได้รับการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้มีพื้นฐานที่เข้มแข็งและได้รับการดูแลจากครู อาจารย์อย่างใกล้ชิด จากนั้นในชั้นปีที่ 2 นิสิตจึงจะมีโอกาสเลือกสาขาวิชาเอกที่ต้องการทำงานในสาขาวิชานั้นๆ ดังนั้น นิสิตของบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีโอกาสค้นหาแนวทางการศึกษาต่อของตนเอง ขณะนี้ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับนิสิตสายตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1998 หรือ 1706 หรือ www.bsru.net อธิการบดี มบส.กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด