ผอ.คปภ.ตราด ขอให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครอง จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตราด ขอให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครอง จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก นางสุพานิช พิสุทธิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตราด เปิดเผยว่า การประกันภัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายทางการเงิน จากความเสี่ยงต่างๆ ให้กับบุคคล ครอบครัว ธุรกิจการค้า การลงทุนทุกสาขาอาชีพ ไม่เว้นแต่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 จึงอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมีแก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้อาคารของเอกชนที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมชนคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือตั้งบนหลังคา ดาดฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่กำหนด 25 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเรียกว่า "การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดตราด กล่าวอีกว่า อาคารหรือสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายจะต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชนในจังหวัดตราดมีเป็นจำนวนมาก จึงขอแนะนำให้เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองหรือผู้ดำเนินการที่เป็นอาคารเอกชน จัดทำประกันภัยดังกล่าวได้ที่บริษัทประกันวินาศภัย ในส่วนของประชาชนหากได้รับความเสียหายก็จะได้รับการบรรเทาโดยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3952-0734 หรือสายด่วนประกันภัย 1186

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด