สนช.ถกงบปี60วาระ2วงเงิน2.73ล้านล้านบาท

สนช.ถกงบปี60วาระ2วงเงิน2.73ล้านล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2560 วาระ 2 วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท รวม 59 มาตรา

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระ 2 ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว วงเงิน 2.733 ล้านล้านบาท มีทั้งหมด 59 มาตรา โดย กมธ.วิสามัญฯ ไม่มีใครสงวนความเห็น แต่มีผู้สงวนคำแปรญัตติ 1 คน คือ นายมณเทียร บุญตัน ทั้งนี้ ได้ปรับลดงบประมาณส่วนราชการต่าง ๆ รวมกว่า 17,980 ล้านบาท เป็นตัวเลขเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีขอเพิ่ม เพื่อเป็นการปรับลดหน่วยงานหนึ่ง ไปเพิ่มให้กับอีกหน่วยงานหนึ่ง โดยงบกลางเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ขณะที่กระทรวงกลาโหม เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท ในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ปกป้องอธิปไตย และการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก