เกษตร จ.ตราด เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน ให้พร้อมแข่งขันในตลาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเกษตร จ.ตราด เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้พร้อมแข่งขันในตลาด (3 ก.พ. 52) นายวสันต์ บุญห่อ เกษตรจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดอบรมตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดตราดว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านที่ดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตราดกว่า 350 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีศักยภาพในการทำตลาดทั้งในระดับพื้นที่ และสามารถที่จะทำตลาดในประเทศเพื่อนบ้านได้ นอกจากนี้การจัดโครงการนี้ ยังสร้างมาตรฐานให้กับผู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน ในเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ วิธีการจัดการที่ดี (GMP) และการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ในการดำเนินการของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดตราด มีการพัฒนาทุกองค์ประกอบ นำสู่การพาให้กลุ่มฯ สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ และมีความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด