เชื่อเรียนฟรีเพิ่มปริมาณเด็กอาชีวะได้

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เชิญประธานอาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศมาร่วมประชุมถึงการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 โดยในเบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งเป้าไว้ที่ 203,000 คน จากปีที่ผ่านมาที่รับได้ 190,000 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งเป้าไว้ที่ 120,000 คน ส่วนระดับปริญญาตรีสายวิชาชีพ ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นการเปิดร่วมกับหลายมหาวิทยาลัยโดยรับไว้ประมาณ 500 คน สำหรับปีนี้น่าจะรับได้อีกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับสาขาวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2552 นั้น ตนได้มอบหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทุกจังหวัดไปประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด สภาหอการค้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล รวมถึงสถานประกอบการ ว่า ใน 5-10 ปีข้างหน้ามีสาขาวิชาใดที่ควรจะเปิดสอนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนหรืออุตสาหกรรมในเขตนั้น ๆ เพื่อให้เด็กจบออกมาแล้วมีงานทำ

หากเราสามารถวางแผนการผลิตกำลังคนที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้ จบออกมาแล้วมีงานทำ ผมมั่นใจว่าต่อไปจะมีเด็กเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ หรือ เรียนฟรี 15 ปี เพราะเด็กจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา และชุดฝึกปฏิบัติ และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาเด็กอาชีวะไม่เคยได้รับเลยในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเรียนอาชีวศึกษาก็ค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรีทำให้ค่าใช้จ่ายในการเรียนอาชีวะลดลงจะเป็นแรงจูงใจเด็กได้ นายเฉลียวกล่าวและว่า ขณะนี้ สอศ.กำลังพิจารณาอยู่ว่า อาจจะต้องมีการประกาศให้ชัดเจนว่าต่อไปรายการใดที่สถานศึกษาสามารถเก็บได้หรือไม่ได้บ้าง แต่คิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีการเก็บเพิ่ม ทั้งนี้ต้องขอศึกษารายละเอียดก่อน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด