‘เจเนซิส' เปิดตัวชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออกหนุนโรงเรียน ชุมชน รับมือการระบาดยุงลาย

‘เจเนซิส' เปิดตัวชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออกหนุนโรงเรียน ชุมชน รับมือการระบาดยุงลาย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

‘เจเนซิส' เปิดตัวชุดสื่อความรู้โรคไข้เลือดออกหนุนโรงเรียน ชุมชน รับมือการระบาดยุงลาย ลดป่วย ลดตายพื้นที่เสี่ยง

บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมสำหรับการสอน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้เปิดตัวชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก นำเทคนิคการนำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างความแตกต่าง ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนรู้เรื่องยุงลายพาหะนำโรคฯ และความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

นางขวัญเรือน ถนอมมิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด กล่าวว่า

"บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตสื่อการสอนการสอน ที่สร้างสรรค์พัฒนางานในแวดวงการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนมากว่า 20 ปี มีผลงานด้านการผลิตเนื้อหา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนระบบสนับสนุนการเรียนการสอนมากกว่า 2,500 รายการ

ทั้งนี้ได้นำเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาผ่านเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทในการผลิตงาน โดยเฉพาะในปีนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้นกว่าทุกปี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องยุงลายและโรคไข้เลือดออก

เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักและเห็นถึงอันตรายของโรคฯ หรือสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อตนเองหรือคนในครอบครัวต้องป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก รวมถึงการสังเกตอาการ แนวทางการรักษา การป้องกัน และองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยุงลายและโรคไข้เลือดออก

สำหรับชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกที่ทางบริษัทฯ ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นนั้นจะมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทสื่อ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ใช้ ทุกเพศ ทุกวัย เช่น สื่อสารนิทัศน์พูดได้ที่ผลิตด้วย เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงและเทคนิคการถอดรหัสแบบระบุค่าของข้อมูล (Optical Identification System) ที่ตอบสนองการใช้งานแบบอินเตอร์แอคทีฟ เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (ปากกาพูดได้) ซึ่งมีทั้งหมด 12 แผ่นป้าย

โดยจุดเด่นของสื่อสารนิทัศน์ที่แตกต่างจากโปสเตอร์หรือแผ่นป้ายทั่วไปคือเมื่อนำปากกาพูดได้ ไปสัมผัสไปภาพและข้อความจะมีเสียงเพลง เสียงดนตรีประกอบ หรือเสียงบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุงลายและไข้เลือดออก เพื่อกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

สื่อประเภทมีเดีย เรามีทั้งสปอตวิทยุ สารคดีเสียง วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ สื่อผสมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ป้องกันลูกนํ้ายุงลายพาหะนำโรคฯ และสนับสนุนส่งเสริมประชาชนในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีสุขภาพดี ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก

ในส่วนของชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกประเภทสิ่งพิมพ์ ฝ่ายผลิตได้นำเทคโนโลยี Augmented Reality Code หรือ AR-Code มาใช้ร่วมกับการนำเสนอ ซึ่งทำให้แผ่นพับธรรมดาๆ เกิดคุณค่า ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการรับรู้ข้อมูลได้มากขึ้น หรือการเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียนกลุ่มเล็กๆ กลุ่ม อสม. หรือผู้นำชุมชนไปให้ความรู้เรื่องยุงลายและโรคไข้เลือดออกตามบ้านเราก็มี ชุด แผ่นพลิกพูดได้ (Flip Chart) ที่มีเนื้อหาประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นชุดแผ่นภาพพูดได้เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (ปากกาพูดได้) ทำให้การถ่ายทอดข้อมูลหรือการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ

ส่วนของสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ใหญ่ในการดูแล ควบคุม และป้องกันบ้านที่อยู่อาศัยทั้งในบ้านและบริเวณรอบนอกให้ปลอดจากลูกนํ้ายุงลายและตัดวงจรการเกิดยุงลาย เรามีคู่มือให้ความรู้เรื่องโรคฯ พร้อมแบบสำรวจลูกนํ้ายุงลายด้วยตัวเองรายสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี เพื่อสร้างแนวร่วมของทุกคนทุกฝ่ายในการกำจัดลูกนํ้ายุงลายลดอัตราการป่วย การตายจาก โรคไข้เลือดออก และยังมีสติกเกอร์ แผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้มากกว่า 30 แบบ สำหรับการประชาสัมพันธ์หรือจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ

นอกจากชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์กำจัดลูกนํ้ายุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สามารถใส่ในนํ้าอุปโภค บริโภคได้ เพราะไม่ใช่สารเคมี มีความปลอดภัยกับผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงในบ้าน

การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อรับมือกับยุงลายและโรคไข้เลือดออกอย่างได้ผล ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สื่อที่มีความทันสมัย เข้าใจง่าย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
การระบาดของโรค โดยเฉพาะเนื้อหาของชุดสื่อความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก มีความสอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสพฐ. เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่ผู้เรียนและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกนํ้ายุงลายทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เมื่อนักเรียนหรือคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง การกำจัดลูกนํ้า ยุงลายสามารถปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เชื่อว่าอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจะลดลง" นางขวัญเรือนกล่าว


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2514-9052-3 โทรสาร 0-2530-2578 มือถือ 089-6997991 อีเมล์ info@genesis.co.th เว็บไซต์ www.genesis.co.th

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!