รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

สปช.หนุนกระจายอำนาจแนะปชช.แสดงความเห็น

สปช.หนุนกระจายอำนาจแนะปชช.แสดงความเห็น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สมาชิก สปช.เห็นด้วยให้มีการกระจายอำนาจ แนะประชาชนควรมีสิทธิแสดงความเห็นแต่ไม่ต้องตัดสินใจแทนผู้บริหารท้องถิ่น

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่ออภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ ล่าสุด ที่ประชุมยังคงพิจารณาในส่วนภาคที่ 2 เรื่องผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ในหมวด 7 การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น ซึ่งสมาชิก สปช.ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาประชาชน เพราะที่ผ่านมาส่วนกลางดูแลได้ไม่ทั่วถึง โดย นายเชื้อ ฮั่นจินดา สมาชิก สปช. ยังเห็นว่า มาตรา 211 ไม่ควรกำหนดให้ประชาชนมีส่วนตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา การบริหารงานท้องถิ่น เพราะจะกระทบต่อการบริหาร
งานท้องถิ่นได้ ซึ่งประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเท่านั้น


ขณะที่ นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ สมาชิก สปช. อภิปรายสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจเช่นกัน เพราะท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด แต่ที่ผ่านมาบัญญัติหลักการกระจายอำนาจไว้แต่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติจริงได้ ดังนั้น จึงเสนอให้ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นให้ชัด