พศ.เร่งดันแผนแม่บทไอซีทีตั้งเป้า4ปีมีสมาร์ทการ์ดพระ

นางบุญศรี พานะจิตต์ รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่ พศ.ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ พศ. เพื่อรองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) นั้น ขณะนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ยกร่างแผนแม่บทเสร็จแล้ว โดยเน้น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีความรู้เทคโนโลยี โดยจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหาร บุคลากร และคณะสงฆ์ จัดทำบทเรียนอี-เลิร์นนิ่ง ัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน 3.พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลบริการและประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล จัดทำโครงการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประจำตัวผู้เช่าศาสนสมบัติ 4.สร้างเครือข่ายคณะสงฆ์ และส่งเสริมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่วิถีของปวงชน โดยจัดทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือสมาร์ทการ์ดประจำตัวพระภิกษุ-สามเณร ขยายประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือห้องสมุดิจิทัล และ 5.นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาบูรณาการ พุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2556

ด้าน นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ได้มีการทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว ซึ่งภายในเดือนกุมภาพันธ์จะนำเสนอต่อกระทรวงไอซีที เพื่อพิจารณา และหากกระทรวงไอซีทีเห็นชอบก็จะทำเรื่องของบประมาณทันที.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด