สนช.ผ่านพ.ร.บ.ม็อบวาระ1ตั้งกมธ.22คนแปรญัตติ 7 วัน

สนช.ผ่านพ.ร.บ.ม็อบวาระ1ตั้งกมธ.22คนแปรญัตติ 7 วัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการวาระ1 ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ตั้งกรรมาธิการ 22 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน

บรรยากาศความคืบหน้าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุด ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ที่รัฐบาลเสนอให้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง 182 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 22 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน

ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว คือ กำหนดสถานที่ในการชุมนุมต้องห้ามมิให้จัดภายในระยะรัศมี 150 เมตร จากสถานที่สำคัญและสถานที่ราชการ อาทิ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาล กำหนดเวลาจัดกิจกรรมในการชุมนุมอยู่ในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. กำหนดให้ผู้ชุมนุมมีหน้าที่ต้องแจ้งวัน เวลา และสถานที่ชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจผู้รับผิดชอบก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง การชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และห้ามพกพาอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุม บุกรุกหรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่น เสียหายเป็นต้น

สนช.ลงมติรับหลักการ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ วาระแรก

ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาล่าสุด ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง และลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 176 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญชุดเดียวกันเพื่อพิจารณาทั้ง 2 ร่าง จำนวน 16 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน พร้องทั้งลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 163 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 15 คน กำหนดแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน

นอกจากนี้ ยังลงมติเห็นชอบอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 159 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง