สมาชิกรัฐสภาห่วงไทยเสียเปรียบ FTA อาเซียน

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการพิจารณากรอบข้อตกลงอาเซียน ซึ่งเป็นการพิจารณากรอบที่ 2 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยในการอภิปรายของ ส.ส. และ ส.ว.ส่วนใหญ่ ต่างแสดงความเป็นห่วงเรื่องความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยเห็นว่า หากดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วจะทำให้ไทยเสียเปรียบ เพราะสินค้าบางอย่างของไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ไทยเคยทำความตกลงทางการค้ากับนิวซีแลนด์อยู่แล้ว ดังนั้นอยากให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่า ความตกลงในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนอย่างไร

นอกจากนี้ยังเห็นว่า สินค้าที่จะได้รับคือ อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม เนื่องจากการเลี้ยงโคของไทยยังไม่สามารถต่อสู้กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ พร้อมกันนี้อยากให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้ถ่องแท้ก่อน รวมทั้งยังเห็นว่าหากมีการทำความตกลงเรื่องนี้แล้วจะส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารในประเทศของไทย และอาจจะส่งผลให้เกิดวิกฤตอาหารไทยในอนาคตได้ ดังนั้นรัฐบาลจะต้องสร้างความมั่นคงในเรื่องอาหารให้ชัดเจนหลังทำความตกลงไปแล้ว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด