เสริมจริยธรรมเด็กได้ผลร้อยละ.2รู้กตัญญู

เสริมจริยธรรมเด็กได้ผลร้อยละ.2รู้กตัญญู

นายสดแดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ตามที่ ศน.ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในปี 2551

ที่ ผ่านมาเพื่อเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และสามารถ นำคุณธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 14 จังหวัด อาทิ พระนครศรีอยุธยา นครพนม ขอนแก่น สิงห์บุรี ได้รายงานผลการสำรวจความคิด เห็นของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 3,606 คนพบว่าร้อยละ 92.2 เห็นว่าเป็น การช่วยสร้างความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ และต้อง การให้จัดโครงการนี้ต่อไปเป็นประจำทุกปี เพราะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถนำ หลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งอบายเช่นการ ดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเล่นพนัน และเล่นเกม

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่าในปีงบประมาณ 2552 ศน.จะดำเนินการจัด โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจะให้เงินสนับสนุนแก่สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดแบ่งเป็นจังหวัดที่มีนักเรียนเข้า อบรม 100-200 คนจำนวน 2 หมื่นบาท 200-300 คนจำนวน 2.5 หมื่นบาท และ 300 คน ขึ้นไปจังหวัดละ 3 หมื่นบาท

"ผม ได้กำชับให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหลักจริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนิน ชีวิต โดยจะต้องไม่มีแบ่งแยกว่าเด็กคนใดควรจะเข้าร่วมโครงการ และไม่ให้เข้า ร่วมโครงการ เพราะผมถือว่า การฝึกให้มีการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่ วัยเด็ก จะเป็นการสร้างคนดีให้แก่ประเทศในอนาคต" อธิบดีกรมการศาสนากล่าว

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด