จุดเปลี่ยนการศึกษาศาสตร์ไทย

เลาะเลียบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

คงจะรับรู้ได้ถึงสังคมโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากอดีตและผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินคาดคิด

เมื่อสังคมตกอยู่ในวงล้อที่ต้องถูกขับเคลื่อนอย่างมิอาจแข็งขืนได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ อยู่กับมันให้ได้ โดยใช้กระบวนการทางการศึกษา

ดังนั้น ข้อเสนอที่เป็นกระบวนทัศน์ในการปรับเปลี่ยนศาสตร์ทางด้านศึกษา ของศ.ดร.วิรุฬ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว หลายประการจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม หรือปล่อยให้สถาบันใดแบกรับแต่เพียงฝ่ายเดียว

ครูต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่เป้าหมายให้ได้

ครูประจำการทั่วประเทศต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เข้มด้วยมาตรฐาน ไม่ทำงานแบบวูบไปวูบมาเหมือนไฟไหม้ฟาง ภาพใหญ่อย่างศธ.ต้องรับรู้และนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณ

สาธิตของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศทั้งระดับประถมและมัธยม ต้องเป็นห้องปฏิบัติการ ห้องค้นคว้าทดลองทางด้านการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การวิจัย ขยายวงกว้างในการทำงานให้มากขึ้น

คณะวิชาต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตครูอย่างเป็นระบบ เพื่อออกไปสอนในศาสตร์นั้นโดยตรง มิเช่นนั้นอย่าหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเด็กไทยจะดีขึ้น

การพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องเป็นไปในลักษณะองค์รวม ไม่แยกคน แยกศาสตร์เป็นชิ้นๆ

ผู้บริหารและผู้ที่ทำหน้าที่การนิเทศการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำอย่างเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมและระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไอซีทีต้องไม่ใช่เครื่องมือที่นำไปสู่ความสนุกสนาน บันเทิงอย่างเดียว แต่ต้องส่งผลต่อการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาและภาษาชาติของประเทศด้วย

การศึกษาต้องเชื่อมโยงสังคม ครอบครัว สื่อมวลชน เข้าไปในระบบการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง

จุดเปลี่ยนการศึกษาศาสตร์ไทย ยังสายเกินการณ์ ถ้าตัดสินใจทำตั้งแต่บัดนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด