นร.กว่าพันร่วมวัดทักษะฝรั่งเศส

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส สถานทูตฝรั่งเศส ร่วมลงนามข้อตกลงจัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ตามหลักสูตร DELF Scolaire A1-A2 นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งจะสอบข้อเขียนในวันที่ 31 ม.ค. 52 และ สอบสนทนา วันที่ 1-3 ก.พ. 52 นั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนสมัครสอบทั่วประเทศถึง 906 คน โดยนักเรียนจาก รร.ในจังหวัดเขตภาคตะวันออก ภาคกลาง และกรุงเทพฯ มีจำนว453 คน สอบที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ นักเรียนจาก รร.ในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน 255 คน สอบที่ รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นักเรียนจาก รร.ในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 50 คน สอบที่ รร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก นักเรียนจาก รร.ในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 59 คน สอบที่ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น นักเรียนจาก รร.ในจังหวัดเขตภาคใต้ตอนบน 66 คน สอบที่ รร.ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต และนักเรียนจาก รร.จังหวัดเขตภาคใต้ตอนล่าง 53 คน สอบที่ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่นักเรียนสนใจเรียน และมีหลายโรงเรียนที่เปิดสอน การจัดสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศสดังกล่าว นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นมาก เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เรียนที่สนใจสมัครสอบต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาฝรั่งเศสของตนเองมากขึ้นด้วย เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด