นิด้าโพลคนแนะลต.ก่อนปฏิรูปหนุนสภาปชช.

นิด้าโพลคนแนะลต.ก่อนปฏิรูปหนุนสภาปชช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'นิด้าโพล' คนแนะเลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศ หนุนจัดสภาประชาชน เห็นด้วยมี นายกคนกลาง มาบริหาร

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "ทางออกของการเมืองไทย? การเลือกตั้ง การปฏิรูป สภาประชาชน และนายกคนกลาง" โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง

พบว่า ร้อยละ 38.88 คิดว่า ควรเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประเทศไทย ขณะที่ร้อยละ 38.40 ควรปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 51.36 เห็นด้วยกับ การจัดตั้ง "สภาประชาชน" เพื่อปฏิรูปประเทศไทย พร้อมทั้งเห็นด้วยกับการมีนายกคนกลางมาบริหารประเทศ ในภาวะวิกฤติขณะนี้ ร้อยละ 53.76