สนามบินสุวรรณภูมิ ร่วมป้องกันอุบัติเหตุ

น.ท.ประทีป วิจิตรโท รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขจัดเศษวัสดุต่างๆ ที่ร่วงหล่นอยู่ในเขตการบิน หรือ foreign object damage (fod.) น.ท.ประทีป กล่าวว่า โครงการดังกล่าวทางทสภ.จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 มีระยะเวลาในการรณรงค์ทั้งสิ้น 6 เดือนเริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. - 31 พ.ค.52 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานภายในเขตลานจอดอากาศยานทุกหน่วยตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบ สอดส่องดูแลในเรื่องการรักษาความสะอาดและกำจัดไม่ให้พื้นที่ในเขตลานจอดอากาศยานมี fod หรือเศษสิ่งวัสดุต่างๆ หรืออาจเป็นสัตว์ที่อาจสร้างอันตรายต่อการบิน

น.ท.ประทีป กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะมีการประเมินผลงานทุก 2 เดือน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการและทางทสภ.จะมอบรางวัลให้กับสายการบินและผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับทางทสภ.ด้วยดี โครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแล้วยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศดูสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ผู้โดยสารมีความประทับใจและยังจะส่งเสริมให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดอันดับ 1 ใน 10 ของท่าอากาศยานที่มีการให้บริการดีเด่นของโลกในปี 2552 ด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด ภูมิภาค

ดูหมวด ภูมิภาค ทั้งหมด