ปธ.กมธ.ที่ดินกลุ่มเพื่อนเนวินชง ส.ป.ก.เป็นวาระแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม นี้ ในการประชุมวันที่ 21-22 มกราคม มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ วาระเรื่องที่ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุ(ฉบับที่..)พ.ศ. .... วาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับที่..)พ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่..)พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ)

และรายงานการผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน มีข้อเสนอที่น่าสนใจคือ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสิทธิเอกสาร ส.ป.ก.4-01 กรณีที่เกษตรกรโอนให้เกษตรกรด้วยกันเอง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมควรหามาตรการแก้ปัญหาทั้งในอดีตและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้สิทธิ์กับผู้รับโอนที่เป็นเกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย คือต้องไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนกรณีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ในที่ดินที่ได้รับจากสปก.ในรูปแบบส.ป.ก. 4-01 กรรมาธิการเห็นว่า ควรมุ่งไปให้เกษตรกรได้รับกรรมสิทธิ์ แต่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์แบบมีเงื่อนไขโดยจะต้องใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และในอนาคตควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อให้สามารถเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เช่นที่ดินที่ได้ตามพ.ร.บ.การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ.2511 ที่ผู้ได้รับโฉนดที่ดินจะจำหน่ายจ่ายโอนได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาไปแล้ว 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดิน นอกจากนี้คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอในเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและออกเอกสารสิทธิ์ โดยเสนอให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยการตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาบริหารจัดการเชื่อมโยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีวิธีการชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีรายงานผลการศึกษาปัญหาการบังคับใช้เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2550 มีข้อเสนอที่น่าสนใจ อาทิ ตัดทิ้งมาตรา 68 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า กรณีหากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค 5 ปี เนื่องจากเป็นการปิดกั้นการพัฒนาประชาธิปไตย, มาตรา 190 การทำสนธิสัญญากับต่างประเทศต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการเสนอว่า ให้เร่งรัดออกกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคห้า เพื่อแก้ปัญหาความชัดเจนคลุมเครือ

นอกจากนี้ยังมีวาระเรื่องด่วน ที่น่าสนใจ อาทิ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ฉบับที่..)พ.ศ. .... ที่เสนอโดยป.ป.ช.และส.ส.จำนวน 3 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. .... ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.....(ครม.เป็นผู้เสนอ) พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ..... และพิจาณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.....

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด