เสนอ กก.คพช.สานต่อ SML

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. ในวันที่ 21 ม.ค.นี้ ที่ประชุมจะพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปของ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ยกระดับชุมชน (ศพช.) และพิจารณาตั้ง คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (คพช.) รวมถึงจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ขึ้นโดยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ที่ยุติลง.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด