มส.ฉลองสังฆราชครบ 96 พรรษา

ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม มส.มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 96 พรรษา หรือ ครบ 8 รอบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 อย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี และเห็นว่าควรจะจัดในนามรัฐบาล เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ พระศาสนกิจต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการทั่วประเทศ โดยทาง พศ.จะทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน กุมภาพันธ์นี้ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราช

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้วาง แนวทางการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ โดยใช้ชื่อว่า 8 รอบ 2 ทศวรรษ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมุมโลกของสมเด็จพระสังฆราช การจัดแสดงถีชีวิตชาวพุทธของชนชาติต่าง ๆ รวมถึงจัดทำ โครงการปลูกปัญญาปันสุข เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม และจัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ พระพุทธศาสนากับการใช้ชีวิต เพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชด้วย ทั้งนี้จะจัดทำโครงการดังกล่าวเสนอต่อ พศ. เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด