ครม.ตั้งประพันธ์นั่งที่ปรึกษารมต.

เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภรักษ์ ควรหา รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลประชุม ครม.ว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ได้แก่ 1.นายประพันธ์ คูณมี เป็นที่ปรึกษารมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นเลขานุการรมว.วิทยาศาสตร์ฯ 3.นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์ เป็นที่ปรึกษา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4.นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เป็นเลขานุการรมว.การพัฒนาสังคมฯ 5.นายศิโรตม์ เสตะพันธุ เป็นเลขานุการรมว.คลัง 6. นายสัญญา สถิรบุตร เป็นที่ปรึกษารมช.พาณิชย์

7.นายอัครพล ลีลาจินดามัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.พาณิชย์ 8.นายวีระชัย ถาวรทนต์ เป็นที่ปรึกษารมว.แรงงาน 9.นายขภัช นิมมานเหมินท์ เป็นเลขานุการรมว.แรงงาน 10.นายเกรียงยศ สุดลาภา เป็นที่ปรึกษานายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย 11.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.มหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย) 12.นางประนอม จันทรภักดี เป็นที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข 13.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นเลขานุการรมว.สาธารณสุข 14.นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สาธารณสุข (นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข)

15.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ 16.นายสุธรรม นทีทอง เป็นเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ 17.นายศุรพงศ์ พงศ์เดชขจร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ) 18.นายวิชัย ศิริประเสริฐโชค เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาธิการ (น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ) 19.นายธนพล เจิมประไพ เป็นที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ (นายชาติชาย พุคยาภรณ์) 20.นายพิลาศ พันธโกศล เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์) 21.นายพิชัย บุณยเกียรติ เป็นที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม 22.นางภัทรมน เพ็งส้ม เป็นเลขานุการรมว.ยุติธรรม 23.น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล เป็นเลขานุการ รมว.วัฒนธรรม 24.น.ส.ชมพูนุท นาครทรรพ เป็นที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ 25.นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เป็นเลขานุการ รมว.การต่างประเทศ

26.นายปณิธาน วัฒนายากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 27.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม เป็นรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง 28.นายอิสรา สุนทรวัฒน์ เป็นรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง 29.นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เป็นรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกฯ) 30.พล.อ.สุภาษิต วรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษารองนายกฯ (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 31.นายสรวงสรรค์ จามรจันทร์ เป็นที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกฯ (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) 32.นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) 33.นายก้องศักดิ์ ยอดมณี เป็นเลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกฯ (นายวีระชัย วีระเมธีกุล) 34.นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา เป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ 35.นายประพล มิลินทจินดา เป็นเลขานุการรมว.พาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด