ประเวศชี้นักการเมืองรู้น้อย-สุจริตน้อย มีสัตว์ร้าย 3 ตัวครอบอยู่ แนะพัฒนาสี่เหลี่ยมประชาธิปไตย

ประเวศแนะหันมาพัฒนาสี่เหลี่ยมประชาธิปไตย อย่าคับแคบแค่เรื่องของนักเลือกตั้ง ประเทศไทยไม่สามารถรอองค์กรทางการเมืองให้ดีขึ้นได้ หากต้องสร้างสังคมให้เป็นอารยะประชาธิปไตย ชี้นักการเมืองมี สัตว์ร้าย 3 ตัว นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง อารยะประชาธิปไตย... การสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีการจัดเวทีร่วมคิดร่วมสร้างอารยะประชาธิปไตย เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมือง และการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 50 เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี ว่า ประชาธิปไตยควรเป็นสิ่งที่ดีงามมีความเป็นอารยะในตัวเอง ไม่ควรมีคำว่าอารยะมาขยายความอีก แต่ที่ผ่านมาประชาธิปไตยไปเชื่อมโยงกับเรื่องคอรัปชั่นจนกลายเป็นอนารยะประชาธิปไตยไปเสีย ทั้งๆ ที่คำๆ นี้ไม่ควรมีคำขยายอันใดอีก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยยังมองระบบประชาธิปไตยไม่ครบ ยังจับส่วนดียว มองแยกส่วนอยู่ ยังคงสนใจแต่องค์กรทางการเมือง เช่น การมีสภาผู้แทนราษฎร มีพรรคการเมือง ทั้งที่จริงแล้วมีมากกว่านั้น อีกทั้งยังติดมายาคติว่ารัฐธรรมนูญเป็นตัวสร้างประชาธิปไตย ประเทศไทยจึงมีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 18ฉบับ ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียว และอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลย

นพ.ประเวศกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ใหญ่กว่าองค์กรทางการเมือง เพราะวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตร่วมกัน ความเชื่อร่วมกัน และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะไปกำกับองค์กรทางการเมืองให้เป็นกลไกในการสร้างประชาธิปไตย ไม่ให้กลายเป็นกลโกงเพราะขาดศีลธรรม เหมือนดังที่ประเทศไทยเผชิญมานานกว่า 70 ปีแล้ว

สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่สามารถรอองค์กรทางการเมืองให้ดีขึ้นได้ หากต้องสร้างสังคมให้เป็นอารยะประชาธิปไตย เพราะถ้ายังปล่อยใ้นักการเมืองที่มีอยู่เพียง 3,000-4,000 คนอันเป็นกลุ่มก๊วนทางการเมืองที่มีความรู้น้อย ความสุจริตน้อย แต่กลับมีมากในเรื่องของสัตว์ร้าย 3 ตัว คือ ตัณหา อยากได้อยากมี มานะ อยากใช้อำนาจเหนือคนอื่น และทิฐิ เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ยังคงครองอำนาจโดยลำพัง ก็จะนำความเดือดร้อนมาสู่ชาติบ้านเมืองมากมาย นพ.ประเวศกล่าว

ความจริงแล้วประเทศไทยมีหมู่บ้านและสถาบันการศึกษามากมาย แต่กลับปล่อยให้ประชาธิปไตยเป็นความคับแคบแค่เรื่องของนักเลือกตั้ง จึงต้องขยายเรื่องประชาธิปไตยให้กว้างขวางขึ้น โดยหันมาพัฒนา สี่เหลี่ยมประชาธิปไตย ที่กอปรด้วย 1) คนไทยทุกคนเป็นพลเมืองชั้นที่ 1 2) จิตสำนึกประชาธิปไตย 3) การกระจายอำนาจ และ 4) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ นพ.ประเวศกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด