มศวตั้งมูลนิธิพัฒนาแพทย์ชั้นดี มีคุณธรรมจริยธรรมรู้ทันโรครับใช้สังคม

ศ.นพ.สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)กล่าวว่าขณะนี้คณะแพทยศาสตร์มศวได้จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาแพทยศาสตรศึกษามศวขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาแพทย์มศวให้มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งช่วยเหลือคณะแพทย์ที่มีความขาดแคลนเพื่อช่วยกันพัฒนาการศึกษาของแพทย์ในประเทศไทยให้เจริญทัดเทียมนานาชาติไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนต้องช่วยกันทำให้การศึกษาด้านการแพทย์ของไทยได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

โอกาสนี้จะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดมูลนิธิและเรียนเชิญท่านผู้หญิงวิระยาชวกุลมาเป็นประธานมูลนิธิเพราะเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ประธานมูลนิธิทางด้านการแพทย์หลายแห่งและมีความตั้งใจอยากเห็นบุคลากรทางการแพทย์ของไทยมีคุณภาพ

// //

การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาแพทย์มศวเป้าหมายไว้6ด้านดังนี้1.ด้านสมองจะปลูกฝังในเรื่องของการคิดการวิเคราะห์เพื่อให้การวินิจฉัยโรคเจจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอดทนมีความวิริยะอุตสาหะ3.ทักษะการสื่อสารจะต้องเป็นแพทย์ที่ต้องมีทักษะในการสื่อสารเพื่อให้คลายความทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย4.สุขภาพผู้ที่เป็นแพทย์จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน5.ความสุขนักศึกษาแพทย์จะต้องเรียนอย่างมีความสุขเพื่อจะได้เป็นแพทย์ที่มีอารมณ์ดีพร้อมจะให้บริการประชาชนและ6.ต้องเป็นแพทย์ที่มีเมตตากรุณามีจริยธรรมอีกด้วยคณบดีคณะแพทย์มศวกล่าว

ท่านผู้หญิงวิระยากล่าวว่าการพัฒนาแพทย์ให้มีคุณภาพสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในขณะนี้คือคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากควรจะต้องมีการส่งเสริมและสอดแทรกในวิชาเรียนโดยตลอดและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ควบคู่กับการมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจริยธรรมถ้าประเทศไทยมีแพทย์ที่มีคุณภาพจะส่งผลให้แพทย์รุ่นต่อๆไปมีคุณภาพตามไปด้วย

ทุกวันนี้ระบบการแพทย์ไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมเงินมารักษาหายถ้าทุกฝ่ายช่วยกันแวหันกลับมามองความเป็นมนุษย์ไม่ใช่มองคนที่รวยหรือจนการแพทย์ไทยจะพัฒนาก้าวหน้าเหมือนนานาชาติแต่ถ้าตราบใดบุคลากรทางการแพทย์ขาดคุณธรรมขาดเมตตาธรรมแล้วไม่มองคนที่ความเป็นคนถึงแม้จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยการพัฒนาคนก็จะไม่สำเร็จเช่นกันท่านผู้หญิงวิระยากล่าว

ตะลุยข่าว - 388 ศพสึนามิ...ยังไม่ได้กลับบ้าน

แม้พิบัติภัยสึนามิจะผ่านพ้นไปแล้ว 4 ปี ทว่าภาพความเสียหาย การล้มตาย และสูญหายไปของคนอันเป็นที่รัก ยังคงติดตรึงอยู่ในใจเหมือนภาพฝันร้ายในคืนที่แสนยุ่งเหยิง หลายครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ เสียงหวีดร้องโหยหวนและร่ำไห้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ยังคงก้องอยู่ในมโนสำนึก

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด