มท.ล้อมคอก เตรียมแผนป้องกันอัคคีภัยสถานบริการ

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัยในสถานบริการ เพื่อกำหนดมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้จัดประชุมชี้แจงผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ให้เพิ่มความระมัดระวัง ทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะในส่วนของอาคาร สถานที่ ,ระบบแสงสว่าง , ระบบป้องกันอัคคีภัย , จำนวนผู้ใช้บริการ รวมถึงอุปกรณ์ที่นำมาประกอบการแสดง พร้อมแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานบริการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และดำเนินคดีอาญากับผู้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับซานติก้า ผับ กระทรวงมหาดไทย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานบริการ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนผู้ใบริการ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด