อู๊ดด้าคุมสพฐ.ดันเรียนฟรี15ปี 2รมช.ศธ.ดู สกอ.-อาชีวะ-สสวท. ยกฐานะกศน.

จุรินทร์คุม สพฐ.-สป.-สกศ.-สกสค. ดันเรียนฟรี 15 ปี ให้บรรบุเป้าหมาย ส่วน 2 รมช.ศธ. ดู หน่วยงานที่เหลือ ย้ำจุดยืนเตรียมยกฐานะ กศน. เป็นองค์กรหลักที่ 6 ให้เสร็จภายใน 1 ปี

// //

เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน โดยมอบให้ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กรในกำกับ และภารกิจอื่น ดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) การตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ รมว.ศึกษาธิการมอบหมาย

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้รับมอบให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงานในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรในกำกับ และภารกิจอื่น ดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตอบกระทู้ถาม ชี้แจงญัตติ การเสนอและชี้แจงกฎหมาย หรือภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรัฐสภา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือภารกิจอื่นที่รับผิดชอบ และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ รมว.ศึกษาธิการมอบหมาย

ผมดูสำนักรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งการปฏิบัติราชการแทน ให้ยกเว้นเรื่องนโยบาย เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องที่เป็นการริเริ่มงานใหม่ เรื่องที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของรมว.ศึกษาธิการโดยตรง นายจุรินทร์กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการยกฐานะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า เบื้องต้นจะตั้งเป็นสำนักงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต มองว่าการศึกษาส่วนที่นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะและอุดมศึกษา ทั้งหมดน่าจะเป็นความรับผิดชอบของการศึกษานอกระบบ จะต้องตั้งองค์กรหลักเพิ่มขึ้นเป็นการวางรากฐานการศึกษานอกระบบ เพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะถือว่าเป็นการศึกษาส่วนที่สำคัญมาก ถ้าต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้ เพื่อให้เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ หลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา คาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด