วธ.เปิดพิพิธภัณฑ์-อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศให้เด็กชมฟรี

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2552 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า วธ.ได้เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 แล้ว ภายใต้หัวข้อ เด็กฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี ซึ่งวธ.จะนำเสนอเนื้อหาสาระและแนะแนวทางแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถนำสิ่งดี ๆ ที่พบเห็นไปประพฤติปฏิบัติเป็นคนที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม จากกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.ดังนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (หอศิลป์) กรมศิลปากร จัดการประดิษฐ์การ์ดเมล็ดพืช การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย หัวข้อ อยู่อย่างพอเพียง สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดเกมการละเล่น และการแสดงความสามารถของเด็ก จัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และแจกของรางวัลแก่เด็กและเยาวชน

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ และการแสดงความสามารถของเด็ก หออัครศิลปิน คลองห้า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าชุมชน/การแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ส่วนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดกิจกรรมของเล่นเด็ก โดยเน้นความบันเทิงและเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด สติปัญญา บอกเล่าถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย รวมทั้งมีการสาธิต ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และเล่นเกมการละเล่นแบบไทย ๆ นอกจากนี้กรมการศาสนา(ศน.)ยังได้จัดกิจกรรมค้นหาเด็กดีของแต่ละอำเภอ แต่ละโรงเรียน แต่ละจังหวัดมายกย่องและเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนในโรงเรียน อำเภอ และจังหวัดด้วย

วธ.มีนโยบายเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศให้เด็กและครอบครัวได้เข้าชมฟรีในวันเด็ก ในขณะเดียวกัน กรมการศาสนายังได้จัดพิมพ์หนังสือ การ์ตูน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ เย็นยอดกตัญญู น้ำใจไอ้ทอง บันทึกเล่มที่ 15 จำนวน 60,000 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหาที่จะสอนให้คนเป็นคนดี มีความกตัญญู เพื่อมอบให้แก่เด็ก และโรงเรียนที่สนใจในวันเด็กแห่งชาติอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากโรงเรียนใดสนใจสอบถามมาได้ที่กรมการศาสนา โทร. 0-2422-8811-7นายวีระกล่าว

// //

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด