อภิสิทธิ์ดันงานวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2552 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงนโยบาย วธ.ในปี 52 ว่า ตามที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้ง 4 ข้อ ต่อรัฐสภา ในส่วนของ วธ. จึงต้องทำงานกำหนดนโยบายและแผนงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการการจัดโครงการสัมมนา ทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม เพื่อเปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวัฒนธรรม จากนั้นจะนำผลสรุปของการสัมมนาครั้งนี้ มาจัดทำเป็นแผนงานและนโยบายระดับกระทรวง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวธ. ทั่วประเทศ ทั้ง วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และกระทรวงภาคสังคม เข้าร่วมงาน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 15 ม.ค. นี้ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับการสัมมนา ประกอบด้วย ในช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม โดยนายธีระ สลักเพชร รมวัฒนธรรม การอภิปรายบทบาทเชิงรุกของภาครัฐในการการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ มุมมองการทำงานวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต และศาสนา โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรม โดยนายภราเดช พยัฆวิเชียร อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยนายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

ทั้งนี้ สำหรับการอภิปรายในช่วงบ่าย ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในบริบทของวธ. แบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ โดย ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2.การนำมิติทางวัฒนธรรมมาแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ โดย นายพีรยศ ราฮิมมูลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี และ3.ความร่วมมือ ของ วธ. กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย โดยนายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภา นอกจากนี้จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนทิศทางประเทศไทย ในมิติวัฒนธรรม โดยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆทางด้านสังคม เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

// //

ที่ผ่านมา วธ.ดำเนินนโยบายด้านวัฒนธรรมจากระดับผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติ หรือ บนสู่ล่าง แต่ผมคิดว่า ในปี 2552 เป็นต้นไป น่าจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดทำแผนนโยบายของวธ. ซึ่งควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับแผนนโยบาย และตอบสนองกับความต้องการของสังคมทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสามารถทำให้การทำงานวัฒนธรรมบรรลุผลได้ อย่างมาประสิทธิภาพ ปลัด วธ. กล่าว

ตะลุยข่าว : THE GREEN POLICE กองปราบฯ สู่ศตวรรษที่ 21

ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถระงับยับยั้งปัญหาอาชญากรรมให้ลดลงและควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ตรงกันข้ามกับประเทศไทย กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีการกล่าวถึงในระดับนานาชาติว่า

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด