เสมา1มั่นใจ มีงบพอให้นักศึกษากู้ยืมเรียน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าในการขยายสิทธิการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 4 ว่า ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน เพราะหลักเกณฑ์เดิมระบุไว้ว่าการกู้ยืมเงิน กยศ. จะต้องกู้ยืมต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ การขยายสิทธิให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 4 กู้ยืมได้ด้วยนั้น โดยหลักการจะต้องพิจารณาให้เด็กที่ยากจน และด้อยโอกาสเป็นลำดับแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณที่จะนำรองรับการขยายสิทธิกู้ยืมในครั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า ปีที่แล้ว กยศ. มีงบประมาณเหลืออยู่ 6,000 ล้านบาท และเงินจากการชำระหนี้ของผู้กู้ กยศ. อีก 3,000 ล้านบาท แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นงบก้อนเดียวกับเงินสำรองเพื่อประกันความมั่นคงของ กยศ. ที่นายแพทย์ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. ระบุว่ากู้ไม่ได้หรือไม่ ซึ่งคงต้องรอผู้จัดการ กยศ. รายงานอีกครั้งในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่สามารถใช้เงินก้อนดังกล่าวได้ กยศ. ก็ยังสามารถใช้งบประมาณประจำปี 2552 จำนวน 28,000 ล้านบาทมารองรับกลุ่มผู้กู้รายใหม่ที่ขาดโอกาสในการกู้ในชั้นปีที่ 1 ได้ หากสามารถจัดสรรเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด