ครม.ไฟเขียวงบกลางปี 1.8 หมื่นล้าน สพฐ.เร่งแก้เด็กออกกลางคัน 30 จังหวัด

ครม.ไฟเขียวงบกลางปี 1.8 หมื่นล้าน แจกฟรี 4 อย่างยังไม่ได้สรุป สพฐ.จับมือยูนิเซฟ นำร่องสำรวจเด็กตกหล่น-ออกกลางคัน ใน 25 จังหวัดชายแดน พบเด็กออกกลางคันเกือบ 3,000 ราย เตรียมขยายผลในพื้นที่ที่มีปัญหาอีก 30 จังหวัด

// //

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2552 ในส่วนงบเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี 1.9 หมื่นล้านบาทในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบกลางปี 1.8 หมื่นล้านบาท โดยจะนำมาจัดซื้อตำราเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท ซื้อชุดนักเรียน 2 ชุดต่อคน จำนวน 4,500 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 2,000 ล้านบาท กิจกรรมพิเศษ 4,000 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนเอกชน 1,500 ล้านบาท ขณะนี้ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และกิจกรรมพิเศษว่าจะจัดซื้อกันในลักษณะใด ซึ่งเรื่องนี้มีเงื่อนไขของเวลาต้องทำให้เสร็จก่อนเปิดเทอม นั่นหมายความต้องแล้วเสร็จก่อน 4 เดือน

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ค้นหาเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ตกหล่นหรือออกกลางคันในพื้นที่เป้าหมาย 25 อำเภอ ของ 25 จังหวัดติดชายแดน พบเด็กที่ตกหล่นและออกกลางคันทั้งหมด 2,860 ราย

ส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวเกษตรกร หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปีลงไปแม้การศึกษาภาคบังคับจะเรียนฟรี แต่เด็กจำนวนมากต้องช่วยผู้ปกครองหารายได้ หากได้เงินทุนในลักษณะเบี้ยเลี้ยงชดเชยรายได้ที่เขาเคยหาให้ครอบครัวแล้ว โอกาสได้มาเรียนของเด็กจะมากขึ้น สพฐ.จะขยายผลต่อใน 20-30 จังหวัด ที่มีอัตราเด็กออกกลางคันสูง อัตราเรียนต่อต่ำ โดยจะมอบนโยบายให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศในการประชุมต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อไปดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ 2552 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของนักเรียนนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดย วธ.ได้เสนอในวงเงินจำนวน 42,397,605 บาท แต่ ครม.ได้ให้สำนักงบประมาณพิจารณาลดวงเงินเหลือประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังไม่เข้ากรอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ทั้งนี้ ครม.อนุมัติในหลักการ โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่ตลาดสินค้าสากล และโครงการนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และช่างศิลป์ สำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้มีงานทำ และสามารถสร้างรายได้ แต่จะต้องเสนอต่อนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านแรงงาน ที่รัฐบาลได้วางแนวทางการจ้างงานไว้สำหรับทุกกระทรวง จำนวน 6,000 ล้านบาท อีกครั้งว่าจะได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนนี้จำนวนเท่าใด

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด