วช.เปิดแผนวิจัยช่วงสั้น ช่วยรัฐกู้3วิกฤติเร่งด่วน ตั้งเป้า3เดือนแล้วเสร็จ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้ฐานความรู้ ภายใต้นโยบายการวิจัย 2 รูปแบบ ได้แก่ วิจัยระยะสั้น และวิจัยระยะยาว(10-15 ปี) สำหรับการวิจัยระยะสั้น วช.มุ่งให้คำตอบแก่รัฐบาลแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาที่กำลังวิกฤติอยู่ในปัจจุบันซึ่งมี 3 ประเด็นที่ต้องดำเนินการวิจัยเร่งด่วน คือ 1.การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น 2.การแก้ปัญหาคนว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และ 3.การแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด เป็นต้น

เบื้องต้น วช.จะเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเร่งด่วนโดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ มาเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานวิจัยทั้ง 3 ประเด็น ภายใน 2-3 เดือนคาดว่าจะได้ผลสรุปและตอบโจทย์ให้แก่รัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และข้อเสนอแนะระยะยาว นายกฤษณ์ธวัชกล่าว

รองเลขาธิการ วช. กล่าวอีกว่า ส่วนแนวทางวิจัยชองชาติระยะยาวมี 6 ประเด็นหลักได้แก่ 1.พลังงานฐานชีวภาพและพืชพลังงาน เช่น การใช้ปาล์มน้ำมันผลิตเป็นไบโอดีเซล พลังงานน้ำมาผลิตไฟฟ้า 2.เทคโนโลยีชีวภาพ: ระดับมหภาคและจุลภาค เช่น วิจัยการผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้จุลินทรีย์ 3.การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการวางรากฐานการศึกษาในอนาคตที่ไม่จำเป็นต้องศึกษาในระบบ 4.การบริหารรัฐกิจร่วมระหว่างรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มประชาสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5.รูปแบบการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย และ 6.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ 25 ลุ่มน้ำ รวมทั้งแผนงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในทุกด้าน และลดภาวะโลกร้อน

// //

คำมั่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะต้องคุ้มครองสื่อให้ปลอดจากอำนาจรัฐ-อำนาจทุน

สำหรับข่าวโทรทัศน์วันนี้ที่มีการคุยข่าวไปเรื่อยๆ เป็นอันตราย แม้ข้อดีคนจะได้มีความเพลิดเพลิน แต่อันตรายของการคุยข่าวคือการชี้นำ เพราะไม่เหมือนกับการอ่านข่าวหรือประกาศข่าวอย่างที่เราเห็นในอดีต

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด