สำรวจจปฐ. ปากน้ำรวยสุด แม่ฮ่องสอนรายได้น้อย

นายจารุพงศ์ พลเดช รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การสำรวจข้อมูลรายได้ประชากร 75 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี 2550 พบว่าจังหวัดที่ประชากรมีรายได้ต่อคนต่อปีสูงที่สุด 5 ลำดับแรกของประเทศไทย คือ สมุทรปราการรายได้เฉลี่ยต่อคนถึง 65,966 บาท/ปี จังหวัดที่ต่ำสุดคือแม่ฮ่องสอนมีรายได้คนละ 30,230 บาท/ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน กระทรวงมหาดไทยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมทำแผนยกระดับรายได้ของประชาชน ให้ได้ไม่น้อยกว่าเส้นมาตรฐานรายได้ที่ 23,000 บาท/คน/ปี กำหนดเป้าหมายอยู่ที่ 50% ของจำนวนประชากรที่ประสบปัญหายากจน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด