เริ่มแล้ว!เสวนาถอดบทเรียนถกสันติภาพBRN

เริ่มแล้ว!เสวนาถอดบทเรียนถกสันติภาพBRN
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ที่สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน ในขณะนี้ ทางสมาคมได้มีการจัดเวทีเสวนา ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)" โดยมีวิทยากรคนสำคัญเข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้ อาทิ นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชประจำ, รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร.มารค ตามไท ผู้อำนวยกลุ่มสร้างสันติภาพ ต้นปันรักเชียงใหม่, ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น โดยบรรยากาศในขณะนี้ มีสื่อมวลชนจำนวนมาก จากหลายสำนัก ให้ความสนใจเข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้ด้วย