ตั้งกก.ประเมินผิดหลัก ก.ค.ศ.สั่งโละตั้งใหม่

นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตรวจสอบพบว่า ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในหลายพื้นที่ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เช่น บางพื้นที่แต่งตั้งผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้เป็นคณะกรรมการประเมิน ขณะที่บางพื้นที่ก็แต่งตั้งบุคคลไม่ตรงกับสาขาวิชา เช่น ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ สาขาภาษาไทย จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สาขาก่อนประถมศึกษา ซึ่งเป็นคนละสาขา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่า มีปัญหาการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ที่ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบ และ สัดส่วนที่ ก.ค.ศ.กำหนดอีกด้วย

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่พบถือว่า เป็นการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกาศแต่งตั้งการประกาศตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทั้งหมด รวมถึงให้คณะกรรมการประเมินฯ ที่ตั้งขึ้นเหล่านั้นยุติการประเมินฯ ทันที จนกว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ จะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแจ้งให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ทราบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด