มรม.สอนแนวใหม่ ทักษะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ นักเรียนมีความรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง หัวหน้าทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดทำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติท้องถิ่น เขตจังหวัดมหาสาร คาม ซึ่งจะมีการจัดทำแหล่งเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียนขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของแต่ละโรงเรียน โดยนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ร่วมในการจัดทำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากปราชญ์ชาวบ้านและประสบการณ์จริง รวมทั้งได้รู้ประ โยชน์ของป่าไม้ และตระหนักถึงความสำคัญของป่า อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตามโครงการได้วางเป้าหมายนักเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาร่วมโครงการ 10 โรงเรียน จำนวน 300 คน ครูและนักศึกษาอีกจำนวน 20 คน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด