เด็กมร.ชม.ชวนปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.) ในฐานะที่ปรึกษาโครงการธุรกิจจำลอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 กล่าวว่า การจัดโครงการธุรกิจจำลองนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งสาขาวิชาการจัดการได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ

น.ส.กรกมล บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ เสาร์?อาทิตย์) ปีการศึกษา 2549 ในฐานะประธานโครงการธุรกิจจำลอง เปิดเผยว่า ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงการบริโภค อุปโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เนื่องจากภาวะความเครียด ดังนั้น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาคพิเศษ หมู่เรียน จก.49.บ2.01 และ จก.49.บ2.02 จึงได้จัดทำโครงการธุรกิจจำลอง ภายใต้ชื่อโครงการ ปั่นจักรยานเพื่อการกุศล ระยะทาง 8 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 25 ม.ค. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวและหมู่คณะ สำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจาคให้แก่บ้านเด็กเวียงพิงค์ต่อไป ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของรางวัลโดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. และผู้จัดการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร.08-1796-4671 และ 08-4366-9481