กศน.นครปฐมจัดเมนูกู้ภัยเลิกจ้างงาน

นางกษมา โรจนนิล ยุกตะทัต ผู้อำนวยการสำนัก งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม) เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่งเลิกจ้างงาน หรือลดจำนวนพนักงานนั้น ขณะนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมได้วางแผนร่วมกับ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง จะใช้ศูนย์การเรียนชุมชนที่มีอยู่ 79 แห่ง เป็นฐานการเรียนรู้ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนและครัวเรือน เน้นการให้ความรู้เรื่องการออม การทำบัญชีครัวเรือน การฝึกอาชีพเสริมในระยะสั้นๆ เพื่อการมีรายได้

นางกษมา กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการของประชาชนในจังหวัดพบว่าแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการแตกต่างกัน ดังนั้น กศน.จะเข้าไปให้ความรู้ในสิ่งที่ชุมชนต้องการ พร้อมนำเมนูการเรียนรู้อื่นๆ ไปให้เลือกเรียน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จมาแล้ว หรือเป็นเมนูที่ชาวบ้านร่วมกับ กศน.ช่วยกันคิดขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และเป็นการเปิดตลาดอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน สำหรับบทบาทหน้าที่ของ ครู กศน.จะปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จะไม่เป็นเพียงครูผู้สอนหรือครูแนะแนวเท่านั้น แต่ครู กศน.จะเป็นผู้บุกเบิกงานใหม่ๆ ในชุมชนด้วย