รับรองปริญญามรภ.ศรีสะเกษ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 นั้นทางคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพื่อการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาพิจารณา และคณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตของหลักสูตรดังกล่าว

โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2550 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 นับว่าเป็นหลักประกันที่สำคัญยิ่งของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานโดย ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด