ครูอุดมการณ์

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

หากจะว่าตามแบบไทยในเชิงโหรา ศาสตร์ และความเชื่อศรัทธา วันนี้เป็นวันพฤหัสบดี ถือเป็นวันครู ทุกปีหลังจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ ล่วงไปสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ โรง เรียนจะกำหนดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์สองสัปดาห์นั้นเป็นวันไหว้ครู

หากเป็นเรื่องของการยกครู ตามธรรมเนียมประเพณีของศิลปะการแสดง ไม่ว่าแขนงใด โดยเฉพาะของไทย ครูจะใช้วันพฤหัสบดีทำพิธียกครูและครอบครู หรือจัดเป็นวันไหว้ครู

ส่วนทางราชการไทยน่าจะเพื่อให้เกิดความสะดวก และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ จึงกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู

ทำไมไม่กำหนดให้วันพฤหัสบดีแรก หรือสัปดาห์ที่สองที่สามของเดือนมกราคม หรือเดือนใดเดือนหนึ่งเป็น วันครู ก็ไม่ทราบ (เหอะ ถามไปอย่างนั้นเองครับ ไม่ต้องตอบมาให้เสียเวลาดอก)

พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 16 มกราคม เป็น วันครู

กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรหาและคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลโครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู โดยกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทั้งนี้โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิ การ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินในโครงการดังกล่าว

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องให้ครูมีความเป็นครู ด้วยจิตวิญญาณทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ ผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ให้รู้และคิดได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ในสภาพชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยากลำบาก มีภัยคุกคามทางสังคม และความมั่นคงของชาติ

เป้าหมายการคัดเลือกคือ ครูทั้ง 4 ภาค มีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคละ 1 รางวัล รวม 4 คน มีรางวัลเงินสด 300,000 บาท เสมาทองคำ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องประกอบด้วย

1.เป็นข้าราชการครูสายการสอน หรือสายงานบริหารสถานศึกษาทั้งภาคราชการและภาคเอกชน

2.ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชน สังคมมีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหาภัยสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน

3.มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.เป็นผู้ที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู สังคม ว่าเป็นต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

5.ทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ

6.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคือ ศาสตราจารย์พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ปี 2552 ได้แก่

ภาคเหนือ นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จ๊าง อ.แม่สะเรียง สพท.2 แม่ฮ่องสอน

ภาคกลางและภาคตะวันออก นายกิจจา ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล สพท.1 ปทุมธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายดาบตำรวจนิยม มานะสาร ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี อ.ดงหลวง สพท. มุกดา หาร

ภาคใต้ นางศุภวรรณ แซ่ลู่ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบตง สุภาพอนุสรณ์ อ.เบตง ยะลา

พรุ่งนี้ คุณครูทั้งสี่จะเข้ามารับการประกาศเกียรติคุณ และรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคุรุสภา ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ครับคุณครู

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!