เผย11เดือนรัฐวิสาหกิจลงทุน1.2แสนล.-ปตท.แชมป์

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 11 เดือนในปี51 คือ ม.ค.-พ.ย. 51 พบการเบิกจ่ายไปแล้ว 120,195.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.25% จากยอด 184,206.74 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 38,888.26 ล้านบาท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 22,240.30 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 19,289.51 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12,865.65 ล้านบาท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 8,865.54 ล้านบาท

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนพ.ย.51 ว่า รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้ว จำนวน 15,240.78 ล้านบาท จากยอด 29,439.57 ล้านบาท ทั้งในส่วนของปีงบประมาณ และปีปฏิทิน ส่วนผลการเบิกจ่ายสะสม 2 เดือนของปีงบประมาณ52 คือ เดือนต.ค.-พ.ย. 51 จำนวน 5,151.61 ล้านบาท คิดเป็น 52.42% จากยอด 9,827.51 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 5 อันดับแรก ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ 1,836.10 ล้านบาท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 896.05 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย 712.86 ล้านบาท การประปานครหลวง 517.34 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค 472.41 ล้านบาท

ส่วนผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในเดือนพ.ย.51 ตามปีงบประมาณแยกตามรายสาขา อาทิ สูงสุดคือ สาขาขนส่ง 1,517.48 ล้านบาท รองลงมาคือสาขาสาธารณูปการ 1,243.60 ล้านบาท สาขาสังคมและเทคโนโลยี 30.32 ล้านบาท สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 8.08 ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 6.76 ล้านบาท และสาขาพาณิชย์และบริการ 1.0 ล้านบาท