อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ จากเดิมเป็น ซีเอฟโอ และกรรมการธนาคารทิสโก้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด