ธีรนาถ รุจิเมธาภาส

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง ธีรนาถ รุจิเมธาภาส ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ เลื่อนตำแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด