ยงยุทธประชุมมาตรการรับมือภัยหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ. 2554-2555 เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศหนาวเย็น โดยปัจจุบันได้ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) รวม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออมก๋อย อำเภอสะเมิง 11 ตำบล 140 หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยจัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ. 2554-2555 พร้อมมอบนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ ) ผ่านระบบวิดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ โดยสั่งการให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์ภัยหนาว พร้อมสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว เพื่อวางแผนแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เป็นไปอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ขอรับการสนับสนุนเครื่องห่มกันหนาว ผ้าห่ม เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ในการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบภัย และพื้นที่การแจกจ่าย เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุม ทั่วถึง และไม่เกิดความซ้ำซ้อน สำหรับการ
จัดหาผ้าห่มกันหนาวให้ปฏิบัติการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีด้วยความโปร่งใส โดยส่งเสริมให้จังหวัดจัดหาผ่านกลุ่มหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้จังหวัดเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!