แจ้งอพยพออกจากทวีวัฒนา และมหิดล ศาลายา

แจ้งอพยพออกจากทวีวัฒนา และมหิดล ศาลายา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลาประมาณ 17.00น.  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. ประกาศให้แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา เป็นพื้นที่ต้องอพยพ เนื่องจากมีน้ำท่วมทั่วพื้นที่จำนวนมาก และในวันนี้ ( 27 ต.ค.) จะประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในเขตทวีวัฒนาว่าจะสามารถเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำให้มากขึ้นได้หรือไม่ และ อาจจะต้องประกาศเป็นพื้นที่อพยพทั้งเขตหรือไม่ เบื้องต้นคาดว่า กทม. ยังควบคุมสถานการณ์ได้ แต่หากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจะควบคุมสถานการณ์ยากจึงต้องประเมินเป็นระยะ ๆ

ส่วนสถานการณ์ล่าสุดมีน้ำท่วมบริเวณดังกล่าว สูงประมาณ 40 ซม. ทำให้ชุมชนที่อยู่ติดริมคลองได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะชุมชนวัดปุรณาวาสนซึ่งมีประชากรจำนวนมาก ราว 400 คน สำหรับน้ำที่รับมาจากคลองมหาสวัสดิ์จะส่งต่อไปยังคลองภาษีเจริญ คลองมอญและออกไปสู่ทะเลต่อไป

------------------------------------------------------------

สถานการณ์น้ำท่วม วันนี้ (27 ต.ค.) แจ้งอพยพออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาโดยด่วนที่สุด 

โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์วันพฤหัสบดี ที ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ช่ วงเช้านําได้เอ่อเข้าท่วมทีเทศบาลศาลายา ตลาดเก่า (สีชมพู) และตลาดใหม่ (สี เหลือง) จนเต็มพืนที ระดับนําในขณะนีได้เอ่อสูงพ้นตลิงคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นมาเป็นบริเวณกว้าง ฝ่ายสํารวจภาคสนามคาดคะเนว่าน่าจะสูงกว่าระดับคันกันนําทีทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการป้องกันไว้ ดังนันหากนําได้ท่วมมาถึงแนวคันกันนําโดยรอบมหาวิทยาลัย ก็น่าจะล้นผ่านแนวกันนําเข้ามาภายในพื้นทีมหาวิทยาลัยได้ และทําให้มีนําท่วมในพื้นทีมหาวิทยาลัยสูงประมาณ ๑-๒ เมตร ภายในระยะเวลาไม่กีวัน

ขณะนี้ เส้นทางคมนาคมโดยรอบมหาวิทยาลัยยังไม่มีนําท่วม สามารถเคลือนย้ายคนและยานพาหนะออกนอกพืนทีได้สะดวก เพือความปลอดภัยจึงขอแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษา ซึ งพักอาศัยอยู่ในอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโปรดอพยพออกจากมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี ขอให้ส่วนงานจัดบุคลากรประจําอาคารเพื่อเฝ้าดูแลระบบอาคารและรักษาความปลอดภัยไว้ด้วย โดยให้มีจํานวนน้อยทีสุดเพือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมทีพักอาศัยทีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไว้สําหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทีไม่สามารถกลับภูมิลําเนาได้ ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี สามารถรองรับผู้อพยพได้ประมาณ ๖๐๐ คน บุคลากรและนักศึกษาท่านใดต้องการเดินทางออกจากวิทยาเขตศาลายาไปยังวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณปิยพรรณ อําไพวิทย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙-๖๗๘-๐๔๙๗ และจะมีรถออกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริเวณหน้าบ้านศรีตรัง (หอ ๑๑) วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ และวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเวลา ๑๔.๐๐ น.

บุคคลภายนอกและผู้พักพิงที่ศูนย์พักพิงฯ ขอความกรุณาอพยพกลับภูมิลําเนา หรือ ศูนย์พักพิงฯ ในจังหวัดใกล้เคียงที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที ศูนย์พักพิงและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๔๔๐๐