เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต กทม.

เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบ่งเขต กทม.
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สรุปจำนวนผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเขตเลือกตั้งจำนวน 33 เขต ในวันแรกมีรายงานว่า จำนวนของผู้สมัคร มีทั้งสิ้นจำนวน 171 ราย โดยมีรายชื่อดังนี้

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบ สัมพันธวงศ์ มี นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายศิริ หวังบุญเกิด พรรครักษ์สันติ (รส.) นายบุญล้อม อิงคเวทย์ พรรคกิจสังคม (กส.) นายประวิทย์ ติยะบัญจนิตย์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.) พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ พรรคเพื่อไทย (พท.) นางจุลดา รุ่งจิรโรจน์ พรรคประชาสันติ (ปส.)

เขต 2 เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร มี น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ (ปชป.) นายวุฒิไชย พฤกธารา (กส.) นางอมริสา ตัณสถิต (รส.) นายมนตรี ฐิรโฆไท (ชพน.) มล.ณัฎฐพล เทวกุล (พท.) นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ (ปส.)

เขต 3 เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา ม.ล.อภิมงคล โสณกุล (ปชป.) นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน (รส.) นายอรัญ พันธุมจินดา (ชพน.) นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ (พท.)

เขต 4 เขตคลองเตย และเขตวัฒนา นายอนุชา บูรพชัยศรี (ปชป.) พ.ต.ท.หญิงฐิชาลักษณ์ ณรงวิทย์ (รส.) นายสมพิศ ผอบเพ็ชร (กิจสังคม) นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ (พท.) นายเฟิม หงสนันทน์ (ชพน.)

เขต 5 เขตดุสิต และเขตราชเทวี น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี (ปชป.) นายประจวบ อึ๊งภากรณ์ (รส.) นายชาต ศรีสุดดี (กส.) ดร.ลีลาวดี วัชโรบล (พท.) นายโสภณ ดำนุ้ย (ชพน.)

เขต 6 เขตดินแดง และเขตพญาไท นายธนา ชีระวินิจ (ปชป.) น.ส.มลฤดี สร้อยธรรมา (กส.) นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ชพน.) นายกวี ณ ลำปาง (พท.)

เขต 7 เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (ปชป.) นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา (รส.) นายไพฑูรย์ เครือนาค (กส.) นายธเนศวร มหาธนินวงศ์ (ชพน.) น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ (พท.) นายกฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร (ปส.)

เขต 8 เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา) นายสรรเสริญ สมะลาภา (ปชป.) นายบุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์ (รส.) นายสุภาพ ศรีชัย (กส.) นายวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ชพน.) ดร.สิงห์ทอง บัวชุม (พท.)

เขต 9 เขตจตุจักร นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (ปชป.) ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต์ (รส.) นายอภิชาติ รัตรสาร (กส.) น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (พท.) พ.ต.อภิรักษ์ อารีย์มิตร (ชพน.) นายจรัส สุพร (ประชาสันติ)

เขต 10 เขตบางซื่อ นายชื่นชอบ คงอุดม (ปชป.) นายสมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์ (รส.) น.ส.อุมาพร อ่อนสุภาพ (กส.) นายอรรถพล วงษ์รัตน์ (ชพน.)

เขต 11 เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง (เฉพาะแขวงสนามบิน) นายสกลธี ภัททิยกุล (ปชป.) น.ส.ศุภมาศ อิศรภักดี (ภท.) นายศักดินนท์ พุ่มคชา (กส.) นายสุรชาติ เทียนทอง (พท.) น.ส.เยาวภา บุรพลชัย (ชพน.) นายสิระ เจนจาคะ (รส.)

เขต 12 เขตดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (ปชป.) น.อ.ประจักษ์ วังกานนท์ (กส.) ร.อ.ชมพล ยูสานนท์ (รส.) นายการุณ โหสกุล (พท.) นายนิรุต์ จิตชัย (ชพน.)

เขต 13 เขตสายไหม นายก้องศักดิ์ ยอดมณี (ปชป.) น.ท.แพทย์ รวยลาภ เอี่ยมทอง (รส.) น.ส.บงกฎ เจริญเธียร พรรคไทยเป็นสุข (ทปส.) พล.ท.ดนัย เงินโสภา (กส.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ (พท.)

เขต 14 เขตบางเขน นายวิทเยนทร์ มุตตามระ (ปชป.) นายพจน์ อู่ธนา (รส.) นายคมปภัต สันทัด (กส.) นางกรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (ชพน.) นายอนุสรณ์ ปั้นทอง (พท.)

เขต 15 เขตบางกะปิ นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน (ปชป.) นายธีระชัย พันธุมาศ (รส.) นายชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์ (กส.) นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ (พท.) นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ (ชพน.) นางคนึงนิจ คคนัมพรคงคา (ทพ.) นายณรงค์ ชื่นพิทักษ์ (ควม.)

เขต 16 เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา) นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ (ปชป.) นายอัคคชา พรหมสูตร (รส.) นายสันติ วิชัยพล (กส.) นายไมตรี คำพันธุ์ (ชพน.) เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ พรรคเพื่อฟ้าดิน (พฟด.)

เขต 17 เขตมีนบุรี และเขตคันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา) นายชาญวิทย์ วิภูศิริ (ปชป.) นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐยล(รส.) นายยุทธนา ช่วงมณี (กส.) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ (พท.) สุรชัย นิวาสพันธุ์ (ชทพ.) นายยศพงศ์ นาทันรีบ (ชพน.)

เขต 18 เขตคลองสามวา นายสมัย เจริญช่าง (ปชป.) นายสุภิญโญ กลิ่นสังข์ (กิจสังคม) นายธิบดี เยาวมาลี (ชพน.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ (พท.) นายธนัช กรองกันภัย (รส.)

เขต 19 เขตหนองจอก นายดิเรก สุมาลยศักดิ์ (รส.) นายวสันต์ มีวงษ์ (ปชป.) นางกวิตา สุขโข (กส.) นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ (พท.) นายสุรยุทธ ศิริขันธ์ (ชพน.) นายเกษม ทรัพย์เจริญ (ปส.)

เขต 20 เขตลาดกระบัง น.ส.เปรมฤดี พิชพรชัยกุล (กส.) นายสง่า ยงเกียรติพานิช (รส.) นายประสาน ผาแดงจงเจริญ (มภ.) นางกฤษณา ธารีฉัตร (ชพน.) น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ (พท.) นายสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ (ปชป.)

เขต 21 เขตสะพานสูง และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้) นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ (ปชป.) นายสุภาพ ทองรัตน์ (รส.) นายอนุสรณ์ สถาพร (กส.) นายนายเอกพจน์ วงศ์อารยะ(พท.) นายศักดิ์ สุวรรณกุฏ (ปส.)

เขต 22 เขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้) นายสามารถ มะลูลีม (ปชป.) นายธันวา ไกรฤกษ์ (รส.) นายบุญรอด แก่นจันทร์ (กส.) นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (พท.) นายธานี สาครสินธุ์ (ชพน.)

เขต 23 เขตพระโขนง และเขตบางนา นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ (ปชป.) นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล (รส.) นายสุพล ค้าพลอยดี (กส.) นายเอก กฤชวงศ์สนิท (ชพน.) นายวัฒนา เซ่งไพเราะ(พท.) นายภูวเดช ไวทยกุล (ชทพ.) น.ส.จิรัชฌา สุวรรณกูฎ(ปส.)

เขต 24 เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง) และเขตคลองสาน นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ (ปชป.) นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม (รส.) นายจิรชาญ ศรีตะปัญญะ(กส.) นางศิริลักษณ์ จัตตารีส์(ชพน.) เขต 25 เขตจอมทอง และเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง) นางนันทพร วีรกุลสุนทร (ปชป.) พิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ (รส.) น.ส.ชลธิชา สนองณรงค์ (กส.) นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ (พท.) นายชัชพรรษ อภิเอกปฐม(ชพน.) นายอเนก หุตังคบดี (พท.)

เขต 26 เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ (ปชป.) นายณรงศักดิ์ วงศ์สังวาล (รส.) นายเชาวรัตน์ สุขขจร (กส.) น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล (พท.) นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ (ชพน.)

เขต 27 เขตบางขุนเทียน นายณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล (รส.) นายประพันธ์ หารไชย (กส) นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ (พท.) **นายสากล ม่วงศิริ (ปชป.ยังไม่มาสมัคร)

เขต 28 เขตบางบอน และเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) นายสมบูรณ์ บุญญาภิรมย์ (รส.) น.ส.ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ (กส) นายวัน อยู่บำรุง (พท.) **พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ (ปชป. ยังไม่มาสมัคร) นายยุทธนา โตอาจ (ชพน.)

เขต 29 เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ปชป.) นายแสวง ฤกษ์จรัล (พท.) น.ส.บุณณดา สิปิยะพันธุ์ (ชพน.) นายอนิรุทธ คัมภ์ทวี (รส.)

เขต 30 เขตบางแค นางอรอนงค์ คล้ายนก (ปชป.) นายพรเทพ จันทรนิก (รส.) นายพรเทพ สุรเลิศกุล (กส.) นายวรชาย สูตรสุคนธ์ (ชพน.) รท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต (พท.) พล.ต.เจริญ สุดโสภา (ปส.)

เขต 31 เขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ่ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ (ปชป.) นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย (รส.) นายรุจ แสนโกศิก (ชพน.) นายมานะ คงวุฒิปัญญา (พท.)

เขต 32 เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงบางขุนศรี) นายชนินทร์ รุ่งแสง (ปชป.) นายกฤษณ์ สุริยผล (รส.) นายอารักษ์ อ่อนสุภาพ (กส.) น.ส.สมนา ติยะปัญจนิตย์ (ชพน.) นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ(พท.)

เขต 33 เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงบางขุนศรี) ดร.รัชดา ธนาดิเรก (ปชป.) น.ส.พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร (รส.) นายธนกร ผาสุก (กส.) นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ (พท.) นายวิศรุต สุวรรณปรีชา (ชพน.)