รายชื่อผู้สมัครส.ส. ระบบสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา

S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รายชื่อผู้สมัครส.ส. ระบบสัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา

1. นายชุมพล ศิลปอาชา 2. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 3. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง 4. นายยุทธพล อังกินันทน์ 5. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 6. นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 7. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 8. นายเกษมสันต์ วีระกุล 9 .นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ 10. นายกูลเกียรติ ทับทิมทอง

11 .นายเจรจา เที่ยงธรรม 12 .นางสาวพรรณี โพธสุธม 13. นายเฉลิมชัย โควสุรัตน์ 14 .ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ 15. ศ.นพ.อำนวย คัจฉวารี 16.รศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร์ 17. ผส.อารีย์ วชิรวราการ 18. นายมนัส บุญจำนงค์ 19. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 20. นายสมพงษ์ บ่างตระกูล

21. นายอุฤทธิ์ บุญมาก 22. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร 23. นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง 24. นายนำชัย แซ่ตั้ง 25. นายสันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ 26. หม่อมหลวง ชนะพันธุ์ ภฤตากร 27. พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนิละบุตร 28. นายวิเชียร เปาอินทร์ 29. นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ 30. นพ.ขจร เวชพฤติ

31. พลตรีสิทธา พิบูลรัชต์ 32. พันตำรวจเอก (พิเศษ) ไพศาล สุนทรส 33. ดร.สุรางคนา มัญยานนท์ 34. ดร.จันทวัลย์ สุ่นสวัสดิ์ 35. นางสาวอรทินท์ บุนนาค 36. อ.สุรชัย ตั้งจิตสมคิด 37. นางนฤมล เวขชนินนาท 38. นายเจริญ รอดรักษา 39. นายสุพล เนอปฏิมานนท์ 40. นายวิทยา เรืองอภิรมย์

41. นายจนัย แย้มมีกลิ่น 42. นายประวิต ชอุ่ม 43. นายวิบาน จิ๋วเจียม 44. นายประสงค์ ชุ่มใจหาญ 45. พันตำรวจโท เยี่ยม สุดาทิพย์ 46. นายทวีสิทธิ์ คำรักษ์ 47. นายวิชัย คูสกุล 48. นายประวัติ แสงจันทร์ 49. นายเฉลิม วิธุรัติ 50. นายจำลอง อินทรกำแหง

51. นายจำลอง ธรรมมะ 52. นายทวนพ โรจนอวรัมภ์กุล 53. นายวิชัย ผลอวยพร 54. นางพรทิมล ผลอวยพร 55. นางพิมลพรรณ เป้าสุวรรณ 56. นางสาววรดา คำทา 57. นางสาวเพ็ญศิริ คำทา 58. นายณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ 59. นายสิริ กลันผล 60.นายกมล จิตระวัง

61. นายมนู ตุ่มคำ 62. นายสมาน กลิ่นเกษร 63. ร้อยตรีสมนึก เกิดเกษ 64. นายวิรัช วัฒนไกร 65.นายนิรันดร์ วณิชวรพงศ์ 66.นายทรงพล หิมาศาสตร์ 67.นายสาทร เรืองจิระอุไร 68.นายสมชาย สุวพันธ์ 69.นายปรีชา จั่นเพชร 70.นายสำเนียง เฟื่องฟู

71.นายปราโมทย์ พัฒนมงคล 72.นายสสำราญ พลายจั่น 73.นางสาวเศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัด 74.นายไพสันต์ โพธิพฤกษาวงศ์ 75.นายสำรวย ฉิมทวี 76.นายสาธิต ทูลสวัสดิ์ 77.นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์ 78.นายมูฮำมัดซูฮัน ลามะทา 79.นายสมภาส พจนปรีชา 80.นายสนธิญษ สวัสดี

81.นายเจริญ จิตบรรรจง 82.พันตรีฉลอง จิตรตรง 83.พันตรีมิตร ซิตเดชะ 84.นายอาหมัด นิยม 85.นางสาวสุพาณี เวชศาสตร์ 86.นายนิทัศน์ สัญจร 87.นายนิรันด์ มะดือราแม 88.นายอดิศักดิ์ มูซอ 89.นายพีรพงศ์ อิสรภักดี 90.นายสุทน ถีตา

91.นายวีนะ จงเกษภรณ์ 92.นายสมเกียรติ สายทอง 93.นายพิเชษฐ์ ชัยวัน 94.นายพูลพล กมุทติรา 95.นายสุภา พรหมคุณ 96.นายศักดา สารีบุตร97.นายอานันต์ แพทยานนท์98.นายจินณ์ ถาคำฟู 99.นายเมธากรณ์ จรัสอาชา 100.นางดารณี เลศะวาณฺช

101 .นางสาววรางค์ลักษ์ ยศสังข์ 102.นายกฤชชัย ศรีสว่าง 103 .นางสาวจารุณี ปิตะบูรณ์ 104.นางสาวสุพิษ ขันธ์ตวง 105.นางมะลิวัลย์ ยมนัตถ์106.นางสาวปราณี สืบพันธ์โพธิ์ 107.นางมยุรา อุทัยศรี 108.นายอินทศักดิ์ คมน์ธนะวัฒน์ 109.นายพีระ เกตุแก้ว 110.นายอนันต์ วัฒโน

111.นายอัครพล สงวนพงษ์ 112.นายธวัชชัย จงดี 113.นายสิทธิชัย ตันติรังสี 114.นายชาดร จงสมจิตต์ 115.นายดุษฎี จันทร์สคราญ 116.นายสันติ รวมเมฆ 117.นายอภิวัตน์ บัวพันธ์ 118.นายพัฒนา โต๊ะชาลี 119.นายชัยรัตน์ เหมมั่น 120.พันตำรวจโทชลิต สิงหรัตนศิริ

121.นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง 122.นายชัยรัตน์ พุทาญาณากร 123.นายสมชาย คุ้มพูล 124.นายฉัตรพนธ์ อรุณพัฒน์เมธี 125.นายชัยนนท์ เตชะสุภากูร